Forretningsbetingelser


Forretningsbetingelser


Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle sager / opgaver, uanset omfang, medmindre andet er skriftligt aftalt.


Nr. 1: Omfanget af opgaven aftales mellem Socialjuridisk Rådgivning og klienten inden opstart af opgaven. Socialjuridisk Rådgivning fremsender en skriftlig samarbejdsaftale til klienten. Denne er bindende for Socialjuridisk Rådgivning i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udførligt er aftalt.

Stk. 2: Klienten kan altid opsige samarbejdsaftalen, dog skal betales for den opgave der er udført.


Nr. 2: Priserne fremgår af socialjuridiskraadgivning.dk, og er incl. Moms. Der afregnes med den altid gældende timepris, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Stk. 2: Der føres tidsregistrering og afregnes med minimum 15 min.

Stk. 3: Der afregnes løbende, for hver påbegyndt 3. time. Der er betalingsfrist på 3 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt.


Nr. 3: Socialjuridisk Rådgivning kan ikke garantere et bestemt udfald i en sag, eller stilles til ansvar for udfaldet, da det påhviler de relevante instanser / myndigheder at vurdere og træffe afgørelse i sagen.


Nr. 4: Socialjuridisk Rådgivning behandler personfølsomme oplysninger fortroligt. Socialjuridisk Rådgivning er omfattet af tavshedspligt.

Stk. 2: Socialjuridisk Rådgivning har ikke mulighed for at modtage sikker mail. Socialjuridisk Rådgivning har mulighed for at sende sikkert via E-boks. Dokumenter fra klienten til Socialjuridisk Rådgivning kan afleveres personligt i forbindelse med et møde. Såfremt klienten ønsker at sende personfølsomme oplysninger, kan dette ske med klientens accept og samtykke til Socialjuridisk Rådgivnings mail.


Nr. 5: Socialjuridisk Rådgivning er ikke ansvarsforsikret eller rådgiveransvarsforsikret.

Stk. 2:Ansvar, herunder krav om erstatning, afslag eller kompensation, kan beløbsmæssigt ikke overstige det for Socialjuridisk Rådgivning vedkommende honorar, eller betaling, der imellem parterne forudgående måtte være aftalt at skulle tilfalde Socialjuridisk rådgivning.

Stk. 3: Ansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab.